Szervezetek

Újgeneráció

Cikk beküldés

Jelen Felhasználási Feltételek („Felhasználási Feltételek”) az ormenyek.hu címen elérhető, a WakeUp Network Kft. (székhelye: 1053 Budapest, Ferenciek tere 4.), (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon (továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit tartalmazzák. A Felhasználók kérdéseiket és észrevételeiket az alábbi kapcsolattartási email címre küldhetik meg: barew@ormenyek.hu.

A jelen Felhasználási Feltételek hatálya kiterjed valamennyi Felhasználóra. Felhasználónak minősül a Weboldal minden látogatója, illetve mindenki, aki a Weboldal bármely szolgáltatását igénybe veszi. A Felhasználók bármely Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével, vagy a regisztrációval fogadják el a jelen Felhasználási Feltételeket.

A Szolgáltató jogosult az Felhasználási Feltételek előírásait egyoldalúan – a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között – módosítani. A módosításokról a Szolgáltató a Weboldalon rövid felhívás útján értesíti a Felhasználókat, a jelentősebb változásokról pedig e-mail-ben tájékoztatja a regisztrált Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi a Szolgáltatást, az a Felhasználási Feltételek módosított rendelkezései elfogadásának minősül.

A Weboldal, valamint a Szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll, és valamennyi szerzői vagyoni jog, valamint az adatbázis előállítóját megillető jogok a Szolgáltatót illetik meg. Ennek megfelelően a Weboldal, illetve a Szolgáltatások egészének és egyes részeinek valamennyi felhasználásához (a Weboldal képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a magáncélú másoláson kívül) a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye szükséges.

I. A Szolgáltatás

I.1. A Szolgáltatás elsődleges célja írások, publikációk és audiovizuális anyagok hozzáférhetővé tétele a Weboldal célközönségét, a Felhasználókat foglalkoztató témakörökben.

I.2. A Szolgáltató a Szolgáltatások egy részét kizárólag a regisztrált Felhasználók számára nyújtja.

I.3. A Szolgáltató jogosult a Weboldal bármely tartalmi elemét – annak megjelenését és tartalmát is beleértve – saját döntésétől függően, a Felhasználók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztatni, megszüntetni vagy átalakítani.

I.4. A Felhasználó a Szolgáltatásokat kizárólag a hatályos jogszabályoknak és a jelen Felhasználási Feltételeknek megfelelően, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül jogosult igénybe venni, illetve használni. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a jelen Felhasználási Feltételekben rögzített hátrányos jogkövetkezményeket alkalmazni, vagy egyébként a Felhasználó felelősségre vonása érdekében a szükséges jogi lépéseket megtenni.

II. A regisztráció

II.1. A regisztrált Felhasználó

  1. feliratkozhat a Szolgáltató hírlevelére,
  2. hozzáférhet a Szolgáltató által nyújtott egyéb tartalmaihoz, anyagaihoz.

II.2. A regisztráció önkéntes, azonban bizonyos Szolgáltatások csak a regisztrált Felhasználók számára vehetők igénybe.

II.3. A regisztrációhoz bizonyos, az erre szolgáló felületen megjelölt személyes adatok (név, email cím) megadása szükséges, valamint bizonyos adatok fakultatív módon megadhatóak (életkor, telefonszám, lakcím, érdeklődési kör stb.). 

II.4. Valamennyi Felhasználó a regisztráció során az adatait a valóságnak megfelelően köteles megadni, a Szolgáltatót az adatok valótlanságával, téves megadásával, elírásával összefüggésben semmilyen felelősség nem terheli sem az érintett Felhasználóval, sem más, harmadik személlyel szemben. Amennyiben a megadott személyes adatok valótlanságával kapcsolatban bármely harmadik személy igényt támaszt a Szolgáltatóval szemben, az igény kielégítéséért a Felhasználó köteles a Szolgáltató helyett helytállni.

II.5. A regisztráció során megadott adatokat a Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztatóban és hazai és uniós adatvédelmi előírásoknak kezeli.

II.6. A Felhasználók bármikor jogosultak a regisztrációjuk törlését kérni a Weboldalhoz tartozó kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Felhasználási Feltételek súlyos megszegése vagy jogszabálysértés esetén a Felhasználó regisztrációját törölje.

III. Az egyes Szolgáltatások

III.1. Hírlevél

A Szolgáltató hírlevelére a Felhasználó a regisztráció során, valamint a külön erre a célra kialakított űrlapokban, a nevét, telefonszámát és az e-mail címét megadva tud feliratkozni. A hírlevélre feliratkozó Felhasználók részére a Szolgáltató a Weboldalon megjelenő tartalmakkal, a Szolgáltató által szervezett rendezvényekkel, ajánlatokkal, valamint a Szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat és egyéb anyagokat, illetve az azokhoz való hozzáférés lehetőségét juttatja el e-mail útján.

A feliratkozott Felhasználó bármikor, indokolás és jogkövetkezmények nélkül jogosult a hírlevélről leiratkozni a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben, vagy a fiókjába érkező hírlevélben található leiratkozás opciók segítségével. 

III.2. Reklámok küldése

A Felhasználó a regisztrációval és a hírlevélre való feliratkozással a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-ának megfelelően kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató részére elektronikus levelezés útján, illetve a hírlevelekben a partnerei reklámjait elküldje.

Az olyan reklámok, amelyek csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető, kizárólag olyan Felhasználók számára küldhetőek el, akik a regisztráció, illetve a hírlevélre való feliratkozás során a születési helyüket és idejüket is megadták, és így megállapítható, hogy az előírt életkori feltételnek megfelelnek.

A reklám küldéséhez való hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a Weboldal kapcsolattartási e-mail címre küldött elektronikus levél útján vagy a 1028 Budapest, Kenyérmező utca 3. címre küldött postai levélben.

III.3. Kommentek, Felhasználói tartalmak

A Felhasználók jogosultak a Weboldalon megjelenő minden olyan tartalomhoz hozzászólni, ahol erre a Szolgáltató lehetőséget biztosít. A hozzászólásoknak azonban minden esetben meg kell felelniük a 4. pontban részletezett Moderálási elveknek, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult az adott hozzászólást törölni, vagy súlyos vagy ismételt szabálysértés esetén a Felhasználó aktivitását korlátozni vagy a regisztrációját törölni.

A Felhasználók beküldhetik saját írásaikat a Szolgáltatóhoz abból a célból, hogy az a Weboldal tartalmai között megjelenjen.

A Felhasználó a tartalom Weboldalon történő közzétételével, valamint a annak beküldésével szavatolja, hogy az általa a Weboldalon közzétett, illetve beküldött bármilyen tartalom (pl. szöveg, fénykép, grafika stb.) harmadik személy jogát – így különösen személyhez fűződő jogát vagy szellemi alkotásokhoz kapcsolódó jogát – nem sérti. A Felhasználó teljeskörű és korlátlan helytállási kötelezettséggel tartozik a Szolgáltatóval szemben, ha bármely harmadik személy a Felhasználó által közzétett, illetve beküldött tartalmakkal összefüggésben igényt támaszt a Szolgáltatóval szemben.

A Felhasználó a tartalom Weboldalon történő közzétételével, az anyag beküldésével időbeli és területi korlátozás nélküli felhasználási jogot enged a Szolgáltatónak arra, hogy az általa közzétett, illetve beküldött tartalmat a Weboldalon felhasználói tartalomként hozzáférhetővé tegye, más művekkel összekapcsolja, azt – szükség esetén – a Moderálási elveknek megfelelően megváltoztassa vagy törölje, a Weboldalon történő közzététel céljából vagy egyébként archiválási céllal bármilyen adathordozón rögzítse. Felhasználó szavatolja, hogy a felhasználási engedély adására jogosult.

A Szolgáltató a felhasználói tartalmakat a Felhasználó által megadott névvel jeleníti meg.

III.4. Nyereményjátékok A Szolgáltató által a Weboldalon meghirdetett nyereményjátékokon az adott nyereményjáték szabályzatban megjelölt Felhasználók jogosultak részt venni és a nyertes a Szolgáltató által a szabályzatban megjelölt módon kerül kiválasztásra.

IV. Moderálási elvek

IV.1. Nem engedélyezettek az alábbiak:

IV.1.1. Felhasználó név (becenév) választáskor:

IV.1.2. Flood (árvíz):

IV.1.3. A hozzászólás tartalma tekintetében:

IV.2. Moderátori szankciók:

IV.3. A moderátori döntéssel szembeni kifogását a Felhasználó a Weboldal kapcsolattartási e-mail címre küldött nyilatkozattal terjesztheti elő.

IV.4. Amennyiben a Felhasználó észleli, hogy a Weboldalon közzétett valamely tartalom szellemi alkotásaihoz fűződő jogait sérti, a jogsértést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a Weboldal kapcsolattartási e-mail címre küldött nyilatkozattal hozhatja a Szolgáltató tudomására és kérheti, hogy a jogsértő tartalmat a Szolgáltató a 2001. évi CVIII. törvény 13. §-a szerinti eljárás keretében távolítsa el. Az értesítésnek tartalmaznia kell a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését, a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, a felhasználó nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét.

V. Adatvédelem

A Felhasználók által megadott személyes adatokat a Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.

VI. A Szolgáltató felelősségének korlátozása

VI.1 A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan Felhasználók által közzétett tartalomért, amely jogszabályt, a jelen Felhasználási Feltételeket vagy bármely harmadik személy jogát vagy jogos érdekét sérti. Az ilyen tartalmakért közvetlenül a Felhasználók tartoznak felelősséggel, ezért a Felhasználói tartalmakkal kapcsolatban a Szolgáltatóval szemben előterjesztett bármilyen vagyoni vagy nem vagyoni igény kielégítéséért a Felhasználót teljeskörű és korlátlan helytállási kötelezettség terheli. A Felhasználói tartalmak tekintetében a Szolgáltatót kizárólag mint közvetítő szolgáltatót terheli felelősség.

VI.2 A Szolgáltató a Szolgáltatás folyamatos és hibátlan elérhetőségéért, hibamentes működéséért semmilyen felelősséggel nem tartozik, valamint a Szolgáltató nem felelős a rajta kívül álló okból keletkezett hibákért és ezek következményeiért (pl. hálózati meghibásodás, elérés kimaradása, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, makrók vagy hacker tevékenységek). A Szolgáltató ugyanakkor köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a Weboldal zavartalan üzemeltetése és a hibák mielőbbi elhárítása, orvoslása érdekében.

VI.3 A Felhasználó teljeskörűen és korlátlanul köteles a Szolgáltató minden olyan kárát megtéríteni, amely a Felhasználó tevékenységével összefüggő okból keletkezett. A Felhasználó által megtérítendő kárnak minősül a valamely hatóság által jogerősen kiszabott bírság vagy a Szolgáltatóval szemben alkalmazott egyéb hátrányos jogkövetkezményből eredő kár, amennyiben annak kiszabására, illetve alkalmazására a Felhasználó magatartásával összefüggő okból került sor.

VII. Alkalmazandó jog

Jelen Felhasználási Feltételek alkalmazására és értelmezésére a magyar jog, így különösen a Ptk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2024.04.16.